Organisatiestructuur

Het bestuur bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven bestuurders. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door het bestuur.

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur van de stichting benoemt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Besluiten worden genomen door meerderheid van stemmen.

Het bestuur komt ten minste één keer per jaar samen om te bepalen aan welke initiatieven het jaarlijks beschikbare schenkingsbudget wordt toegekend. De doelstellingen en de strategie worden hierbij als leidraad gebruikt. Jaarlijks wordt er inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de activiteiten. Verder vergadert het bestuur als de voorzitter of andere bestuursleden hiertoe het initiatief nemen. Er worden notulen van de vergaderingen bijgehouden. Het goedkeuren van voorstellen tot financiering is de exclusieve bevoegdheid van het bestuur.

Bestuur

Naam

Functie

Beloning

Dhr. F.M. Baas

Voorzitter

geen

Mw. G.A. Baas-Knol

Secretaris

geen

Dhr. E.J. Huisman

Penningmeester

geen

Dhr. C.J. van den Broek

Bestuurder

geen

Algemene gegevens

Naam:

Stichting Summer Fund

Straat:

Erichemseweg 37

Plaats:

4117GG Erichem

IBAN:

NL 44 ABNA 0843 6013 96

RSIN:

860026115

KvK

74787195