Financiën

De stichting ontvangt periodieke giften. Daarmee zullen initiatieven worden ondersteund die binnen de doelstelling van de stichting vallen.

Vermogensopbouw

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van het doel.

Schenkingen en vermogensbeheer

Een schenking op de lopende rekening van de stichting zal jaarlijks worden uitgegeven aan de doelstelling. Bij schenkingen in aandelen zal de waarde van de aandelen, op de dag van de schenking, als schenking worden geboekt en voor dat bedrag jaarlijks worden uitgegeven aan de doelstelling.  Indien er schenkingen in geld of in aandelen worden ontvangen waarbij de schenker aangeeft dat deze bestemd zijn voor stamvermogen, zullen deze schenkingen aan het stamvermogen worden toegevoegd. Het stamvermogen wordt door een of meerder financiële instellingen beheerd in duurzame aandelenprofielen. De ESG score van deze aandelenprofielen mogen niet hoger uitvallen dan 20.0, wat gezien wordt als een laag risico. Jaarlijks wordt 6 procent rendement op het stamvermogen opgenomen en aan de doelstelling besteed. Omdat het rendement op aandelen jaarlijks sterk kan fluctueren maar ontvangende instellingen gebaat zijn bij een jaarlijkse constante donatie, zal het bestuur een negatieve bestemmingsreserve accepteren, maar ook een bestemmingsreserve ter grootte van 125 procent van de laatste begroting toestaan. Indien de bestemmingsreserve in enig jaar hoger uitvalt dan 125 procent van de meest recente begroting zullen er extra incidentele donaties worden gedaan binnen de doelstelling van het beleidsplan.

Bestemming liquidatiesaldo

Bij de opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Algemene gegevens

Naam:

Stichting Summer Fund

Straat:

Erichemseweg 37

Plaats:

4117GG Erichem

IBAN:

NL 44 ABNA 0843 6013 96

RSIN:

860026115

KvK:

74787195